Repository of University of Nova Gorica

Show document
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Title:Photoactive nanocomposite thin films on glass and thermosensitive substrates
Authors:ID Vodišek, Nives (Author)
ID Lavrenčič Štangar, Urška (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf Nives_Vodisek_UNG_FPS_-_PNG_19.9..pdf (6,23 MB)
MD5: 8407C0E921A6DD9F38CD29E3B44BB2F7
 
Language:English
Work type:Doctoral dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FPŠ - Graduate School
Abstract:Photocatalysis is a well-known process for the last few decades; it is predominantly used for water and air purification, but also for self-cleaning and antibacterial surfaces. The photocatalytic process is one of the advanced oxidation processes, where semiconductors are mainly used as photocatalysts. The most known and used semiconductor is nanosized titania, which can non-selectively decompose organic matters. One of the side effects of nano TiO2 under UV irradiation is photoinduced hydrophilicity, which furthermore improves the self-cleaning effect. The main drawback of TiO2 is that for its activation UV light is needed, which represents only 5 percent of the solar spectrum. Consequently, actinic irradiance power is low and the response of photocatalyst is limited. Novel approaches are being introduced to improve TiO2 response to visible light such as doping, coupling, modification of surface morphology and others. The thesis consists of five principal chapters. The first chapter is focused on a short literature review and explanation of some basic terms and principles that are related to this thesis. The aim of the research was to prepare transparent photocatalytically active thin films on glass and thermosensitive substrates. Four thermosensitive substrates were used: polyvinyl chloride (PVC) foil, polymethyl methacrylate (PMMA) sheet and polyester (PES) fabric coated with a polyvinyl and acrylic coating, with (D1) or without (D2) an additional polyvinylidene fluoride topcoat. The synthesis of films was modified with the introduction of zirconium aiming at improving the photocatalytic activity of the TiO2 films, and the final films had a SiO2 phase present for increased mechanical robustness. The third chapter is dedicated to the experimental part of the thesis. The detailed process of synthesis is described. The sol-gel process was used to prepare initial Ti-Zr sols, colloidal aqueous solutions with TiO2 and ZrO2 nanoparticles derived from titanium and zirconium alkoxides. The four different Ti-Zr sols were prepared with 0, 5, 10 and 20 molar % of Zr according to Ti. The depositing solution was prepared by mixing Ti-Zr sol, SiO2 sol binder, 1-propanol and 2-propoxyethanol, and then thin films were deposited by dip-coating technique. After the deposition, samples did not require high-temperature calcination since the photocatalytic anatase phase was present already after drying the deposited layers. Coated glass slides were put into a furnace at 150 °C, while samples on thermosensitive substrates were just treated by a heat gun. Samples in powder and thin film form were characterized by UV-Vis, FTIR-ATR and laser beam deflection spectroscopy, X-ray diffraction, scanning electron microscopy and thermal analysis. One of the main aspects of the photocatalyst is its activity. Photocatalytic activity of the thin films was determined, either quantitatively by the formation of fluorescent hydroxyterephthalic acid, one of the first degradation products of terephthalic acid deposit, or qualitatively by a visual-based method where degradation of resazurin ink was observed. Two additional methods were used on glass samples, electron paramagnetic resonance, and degradation of methyl stearate by observing the change in water contact angle under UVA irradiation. Mechanical stability of films on various substrates is an essential factor, describing how successful was immobilization of the photocatalytic materials on the substrate. It was determined by the pencil hardness test, i.e., Wolff-Wilborn method. In the fourth chapter, titled “Results and Discussion,” the most important part of the thesis is placed. Materials characterization and associated discussion of the results are divided into three major parts: i) powder samples characterization; ii) characterization of thin films on a glass substrate, and iii) characterization of films on thermosensitive substrates. In the conclusions, the main findings of the Ph.D. research work are summarized. One of our initial hypotheses was disapproved, thin films were not more active with a higher content of zirconium. However, they were more durable. All the obtained films were transparent and photoactive, despite the low-temperature synthesis procedure. Besides commonly used glass substrate, immobilization on thermosensitive substrates was also successful.
Keywords:glass substrate, immobilization, nanocomposite, nanomaterials, PES, photocatalysis, PMMA, PVC, self-cleaning surfaces, silica, plastic substrates, thin films, titania, zirconia
Place of publishing:Nova Gorica
Year of publishing:2019
Number of pages:125
PID:20.500.12556/RUNG-4780-86f6fe78-3895-e895-b3fd-f7cf57d8195a New window
COBISS.SI-ID:5462779 New window
NUK URN:URN:SI:UNG:REP:NF6OMVPE
Publication date in RUNG:14.10.2019
Views:4259
Downloads:188
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:Slovenian
Title:Fotoaktivne nanokompozitne tanke plasti na steklu in termično neobstojnih podlagah
Abstract:Fotokataliza je postala v zadnjih nekaj desetletjih zelo razširjena; uporablja se predvsem za čiščenje vode in zraka, za samočistilne ter protibakterijske površine. Fotokatalitski proces spada med napredne oksidacijske procese in kot fotokatalizatorji so največkrat uporabljeni polprevodniki. Najbolj znan in najpogosteje uporabljen polprevodnik je (nano) titanov dioksid, ki lahko neselektivno razgradi organske snovi ob UV sevanju. Pri obsevanju TiO2 z UV svetlobo se pojavi tudi fotovzbujena hidrofilnost, ki še dodatno izboljša samočistilni učinek. Ena od glavnih pomanjkljivosti TiO2 je, da se za njegovo fotoaktivacijo uporablja UV svetloba, ki predstavlja le pet odstotkov sončnega spektra. Za boljši odziv TiO2 na vidno svetlobo se razvijajo novi postopki, na primer dopiranje, kombiniranje z drugimi polprevodniki, modifikacija morfologije površine itd. Doktorsko delo ima pet glavnih poglavij. Prvo poglavje je osredotočeno na krajši pregled obstoječe literature in razlago nekaterih osnovnih pojmov. V drugem poglavju je predstavljen namen doktorskega dela. Pripravila sem transparentne fotoaktivne tanke plasti na steklu in temperaturno občutljivih podlagah. Izbrala sem štiri različne občutljive podlage: polivinil kloridna (PVC) folija, polimetil metakrilat (PMMA) plošča in poliesterska (PES) tkanina, prevlečena s slojem polivinila in akrila z (D1) ali brez (D2) dodatne poliviniliden fluoridne (PVDF) prevleke. Postopek priprave filmov smo obogatili z vpeljavo cirkonija, tako naj bi izboljšali aktivnost samih TiO2 filmov, končni raztopini je bil dodan tudi SiO2, ki je izboljšal mehanske lastnosti filmov. Tretje poglavje je posvečeno eksperimentalnemu delu. V poglavju je opisan podroben proces sinteze tankih plasti. Sol-gel postopek sem uporabila za pripravo začetnih Ti-Zr solov izhajajoč iz titanovega in cirkonijevega alkoksida. Pripravila sem štiri različne Ti-Zr sole z 0, 5, 10 in 20 množinskimi % cirkonija glede na titan. Raztopine za nanašanje so vsebovale Ti-Zr sol, SiO2 vezivo, 1-propanol in 2-propoksietanol; tanke plasti pa so bile nanešene s tehniko potapljanja. Tanke filme po nanosu ni bilo potrebno termično obdelati na visoki temperaturi, ker je fotoaktivna anatazna faza že prisotna po sušenju vzorcev. Tako so bili vzorci na steklu toplotno obdelani v peči pri 150 ° C, vzorce na termično neobstojnih podlagah pa sem utrdila zgolj s toplotno pištolo. Praškaste vzorce in tanke plasti smo karakterizirali z naslednjimi metodami: UV-Vis, FTIR-ATR spektroskopijo in spektroskopijo z odklonom laserskega žarka, rentgensko praškovno difrakcijo, presevno elektronsko mikroskopijo in termično analizo. Najpomembnejša lastnost fotokatalizatorja je fotoaktivnost, ta je bila določena na tankih plasteh z dvema različnima metodama; kvantitativno z merjenjem koncentracije hidroksiteraftalne kisline po razgradnji teraftalne kisline; in kvalitativno, z opazovanjem razgradnje barvila resazurin. Z dvema dodatnima metodama smo izmerili fotoaktivnost tankih plasti na stekleni podlagi, z elektronsko paramagnetno resonanco in z merjenjem kontaktnega kota po razgradnji metil stearata pri UV obsevanju. Zelo pomembna lastnost tankih plati je mehanska odpornost in z merjenjem le te lahko ocenimo, če je bila imobilizacija na podlago uspešna. Mehansko stabilnost filmov smo določili z Wolff-Wilborn-ovo metodo. V četrtem poglavju je opisana karakterizacija materialov s spremljajočo razpravo o rezultatih, ki je razdeljena na tri glavne dele: i) karakterizacija praškastih vzorcev; ii) karakterizacija tankih plasti na stekleni podlagi in iii) karakterizacija tankih plasti na termično neobstojnih podlagah. V zaključku so povzete glavne ugotovitve. Ena od naših začetnih hipotez ni bila potrjena, saj tanke plasti z višjo vsebnostjo cirkonija niso bile aktivnejše, izkazovali pa so večjo mehansko odpornost. Vsi vzorci so bili, kljub nizki temperaturi pripravi, transparentni in fotoaktivni. Imobilizacija fotokatalizatorjev je bila uspešna na steklu kot tudi na termično neobstojnih podlagah.
Keywords:steklo, imobilizacija, nanokompoziti, nanomateriali, PES, fotokataliza, PMMA, PVC, samočistilne površine, SiO2, plastične podlage, tanke plasti, TiO2, ZrO2


Back